- 0 km/h 0 pont | Toplista

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat
(verziószám 1.0)
HATÁLYOS: 2015. október 1. napjától

I. Fogalom meghatározások:

a) felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a szolgáltató által biztosított tárhely-, illetve keresőszolgáltatást igénybe veszi; így a tartalomszolgáltató felhasználó, aki információt tárol a szolgáltatónál, illetve tartalmat kereső felhasználó, aki a tárolt információt felhasználni kívánja;

b) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás felhasználója egyedileg fér hozzá;

c) szolgáltató, közvetítő szolgáltató: HOT-RED Bt. NAIH-92329/2015

d) tárhelyszolgáltatás: a felhasználó által biztosított információ elektronikus úton történő tárolása és elérhetővé tétele távollevők részére;

e) információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tekintet nélkül arra, hogy az adat tartalma jogi védelemben részesül-e;

f) üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette;

g) kiskorú: az a személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött; a házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek;

h) jogosult: akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti;

1. cookie: más nevein http-süti, süti – egy információcsomag , amelyet a szolgáltató szerver e küld a felhasználó böngészőjének , majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával; a cookie-k a felhasználó gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra; a cookie használatával a felhasználó nem azonosítható, az kizárólag a felhasználó gépének azonosítására alkalmas; a szolgáltató a cookie-kat abból a célból alkalmazza, hogy a felhasználók részére a lehető legkényelmesebb, felhasználóra specifikált, testre szabott szolgáltatást tudjon biztosítani.

II. Jogok és kötelezettségek:

1. A szolgáltató a jogviszony keretében a felhasználó részére gazdaszámítógépet biztosít, egyben digitális tárhelyet bocsát a felhasználó rendelkezésére, amelyen a felhasználó a maga által megválasztott információt helyezheti el, és teheti hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A szolgáltató tárhelyén elhelyezett információk vonatkozásában egyben keresőszolgáltatást biztosít a felhasználók részére. A szolgáltató a tárhely-, illetve keresőszolgáltatást biztosítja kizárólag a felhasználók részére.

2. A szolgáltató, szolgáltatásának közvetítő jellege okán, nem avatkozik bele a tartalom előállításába, a tárhelyen elhelyezett információkon – a felhasználó által megadott kísérő adatokon kívül – nem változtat. A szolgáltató nem minősül internetes tartalomszolgáltatónak, így maga információt nem állít elő és tesz közzé.

3. A szolgáltató jogosult külön értesítés és indokolás nélkül a felhasználó által elhelyezett információ vonatkozásában a felhasználó által megadott adatokat (például: cím, kulcsszó, leírás, tematikus kategória, stb.) szerkeszteni, kiegészíteni, eltávolítani, módosítani.

4. A felhasználó kifejezetten hozzájárul a tárhelyre történő információ elhelyezésével, hogy a szolgáltató azt tárolja, többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse, továbbközvetítse, bármely technikai eszközre optimalizált oldalán megjelenítse. Ezen jogok tekintetében felhasználó a szolgáltató részére ingyenesen felhasználói jogot enged. A szolgáltató felhasználási jogai nem kizárólagosak. A tartalmat szolgáltató felhasználó bármikor jogosult az általa szolgáltatott tartalmat eltávolítani; egyidejűleg szolgáltató jogosultságai az érintett információ (tartalom) vonatkozásában megszűnnek.

5. A szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevétele során a felhasználó a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, szükség esetén a szolgáltatóval együttműködve köteles eljárni. A felhasználónak úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

6. A felhasználó jogait, illetőleg kötelezettségeit a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére figyelemmel kell, hogy gyakorolja. Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, így különösen, ha az személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne.

7. A felhasználó kötelezettséget vállal, amennyiben a tárhelyen tiltott információt talál, úgy ennek tényét, a tiltott információ pontos megjelölését, illetve annak tiltott jellegére utalással haladéktalanul jelzi a szolgáltató részére.

8. A tartalmat feltöltő felhasználó tudomásul veszi, amennyiben egy információ tekintetében szolgáltató él az eltávolítás jogával, a szolgáltató jogosult az érintett felhasználó többi, esetlegesen a jelen általános szerződési feltételek előírásaiba nem ütköző információk eltávolítására is. A felhasználó profiljának törlésével a szolgáltató az érintett felhasználó valamennyi információját eltávolítja a tárhelyről.

9. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult a lejátszott információ előtt, után; marketing, reklám tartalmat megjeleníteni. A felhasználó hozzájárul, hogy böngészőjében a szolgáltató reklám tartalmat jelenítsen meg. Felhasználó kijelenti, hogy a marketing, reklám tartalom tekintetében díjigénye nincs.

10. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy szolgáltató jogosult annak a felhasználónak a hozzáférését korlátozni/megszüntetni, aki jogait nem rendeltetésszerűen használja, mások jogszabályban rögzített jogait csorbítja, illetőleg a jelen általános szerződési feltételeket nem tartja be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogait akár előzetes felhívás nélkül jogosult gyakorolni.

11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult bármikor, mind az általános szerződési feltételeket, mind az adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítások hatályba lépése előtt a szolgáltató a tervezett változtatás szövegét és a hatálybalépés kezdőnapját előzetesen közzéteszi. A szolgáltató a korábbi, archivált verziókat megőrzi és folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználók részére.

12. A felhasználók jogosultak lesznek az elhelyezett információkat osztályozni, értékelni, ami folyamatosan megjelenítésre kerül a rendszerben ezzel iránymutatást adva a felhasználóknak a tartalmak közötti eligazodásában.

III. Tiltott tartalom, információ, magatartás

1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele során a mindenkor hatályos nemzetközi és európai uniós normáknak megfelelő, azzal nem ellentétes; így a jogrendbe nem ütköző magatartást köteles tanúsítani. A felhasználó köteles tartózkodni a tiltott magatartásoktól.

2. A felhasználó nem tanúsíthat más személy nemzetközi és európai uniós szerzői jogi norma által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló nemzetközi és európai uniós normában meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát sértő magatartást.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy más személy fenti jogainak sérelem esetén kizárólag a felhasználó köteles felelősséget vállalni, így adott esetben kártérítést, egyéb fizetési kötelezettséget teljesíteni a jogosult részére. E körben a szolgáltató felelősségét – közvetítő szolgáltatására figyelemmel – kizárja.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató tárhelyére nem tölthet fel olyan információt, amely bűncselekmény kitervelésére, előkészítésére, megszervezésére, vagy végrehajtására bújt fel, illetve válthat ki ilyen hatást.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató tárhelyére nem tölthet fel olyan információt, amely élet, testi épség, egészségre ártalmas, vagy azt veszélyeztető hatást fejthet ki; nem reklámozhat, népszerűsíthet a fenti ártalommal járó dolgot, anyagot, eljárást, cselekményt stb.

5. Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az alapvető normákba ütközik, és általában bűncselekménynek minősül:

a) a nagy nyilvánosság előtt bármely nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre történő uszítás;

b) horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet vagy ezeket ábrázoló jelkép terjesztése, nagy nyilvánosság előtt történő használata, közszemlére tétele; nem beleértve, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el; az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak a fenti tiltások.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató tárhelyére nem tölthet fel olyan információt, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló nemzetközi, illetve európai uniós normákban meghatározott tiltott magatartást megvalósítja; vagy a normák által tiltott hatást vált, vagy válthat ki.

7. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató védjegyeit, arculatát, logóit stb. tiszteletben tartani köteles; így azokat jogosulatlanul – engedély nélkül – nem használhatja; nem dolgozhatja át.

8. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani; illetőleg e jogok védelem alatt állnak. A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a védelem – jellegénél fogva – csak a magánszemélyeket illetheti meg.

9. A felhasználó nem helyezhet el olyan információt a szolgáltató által biztosított tárhelyen, amely alkalmas az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére, a lelkiismereti szabadság sérelmére, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértésére.

10. A felhasználó köteles más névviselési jogára figyelemmel lenni. A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ.

11. A felhasználó köteles más személy jóhírnevét tiszteletben tartani. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

12. A felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.

13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás keretében a tárhelyen elhelyezett információ kizárólag magáncélú, otthoni lejátszása engedélyezett. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tárhelyen elhelyezett információ továbbadása, nyilvános helyen történő vetítése és sugárzása tilos.

14. Személyhez fűződő jogokat sért, így a felhasználó tartózkodik attól, hogy a birtokába jutott magántitkot vagy üzleti titkot jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaéljen.

15. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez, illetve a vonatkozó jogrendhez képest általában a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

IV. Kiskorúak, gyermekek védelme

1. A szolgáltató felhívja a törvényes képviselők (szülő, gondok, gyám) figyelmét, hogy a kiskorú gyermekekre különös figyelemmel felügyeljenek a szolgáltatás használata során. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltató, a szolgáltatás közvetítő jellege miatt, a tartalmat nem ellenőrzi; így nem zárható ki, hogy a kiskorú gyermekekre káros tartalom elérhető a tárhelyen.

2. Fentiekkel összefüggésben a tárhelyen elhelyezett információk tekintetében a szolgáltató korhatár-besorolást nem alkalmaz. Az állandó szülői felügyelet célszerű és ajánlott a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt.

3. Kiskorú felhasználók kötelesek a szolgáltatás igénybevétele előtt törvényes képviselőjükkel egyeztetni és felhívni a figyelmüket a szolgáltatás igénybevételére, ezzel biztosítva a felügyeletet és kontrollt.

4. A szolgáltató leghatározottabban fellép a gyermek pornográf anyagok elhelyezése, tárolása, közzététele ellen; így az ilyen kirívóan jogszabályba ütköző tartalmat – annak bejelentését követően – haladéktalanul eltávolítja, a felhasználót törli; egyben adott esetben az illetékes hatóságok felé jelzéssel élhet.

V. Felelősség viselése

1. A szolgáltató közvetítő tárhely-szolgáltatóként a felhasználók által rendelkezésre bocsátott, a szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.

2. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3. A szolgáltató nem felel a felhasználók által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért.

4. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a jogellenes tartalmú információ révén esetleges sérelem éri, úgy a jogsértésből fakadó igényeit kizárólag a jogsértő féllel szemben érvényesíti.

5. A közvetítő szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért.

6. A szolgáltató abban az esetben, ha a tárolt tartalommal kapcsolatosan megbizonyosodik, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

7. A szolgáltató nem felel a felhasználói regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. A felhasználó köteles adatait, felhasználónevét, belépési kódját illetéktelenek előtt titokban tartani, illetve megtenni mindent, ami általában elvárható az adatok megőrzése, illetve titokban tartása érdekében. A szolgáltató az adatok elvesztése, illetéktelenek általi felhasználása esetében felelősségét kizárja.

8. A szolgáltató nem felel a tárhelyen elhelyezett információ időszakos – karbantartási, vagy egyéb célból történő – elérhetetlensége esetében.

9. Amennyiben harmadik személy jogsérelemre történt hivatkozással a kizárások ellenére mégis eredménnyel érvényesítene igényt a szolgáltatóval szemben, úgy a jogsértést elkövető felhasználó feltétlen kötelezettséget vállal a hatósági/bírósági kötelezés teljes körű rendezése vonatkozásában; így a szolgáltató fizetési kötelezettsége tekintetében helyt állni köteles.

10. A marketing, reklám tartalmak vonatkozásában szolgáltató felelősségét kizárja.

VI. Panaszeljárás

1. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

2. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;

b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;

c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

3. Amennyiben a jogosult meghatalmazottja útján jár el, az értesítéshez az értesítési-eltávolítási eljárásban való képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

4. Az értesítés átvételétől számított 12 (tizenkettő) órán belül a szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetése, vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. A szolgáltató köteles a jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevőt 3 (három) munkanapon belül írásbeli tájékoztatni.

5. Köteles megtagadni a szolgáltató az értesítés alapján az információhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetését, vagy az információ eltávolítását, ha ugyanazon információ vonatkozásában ugyanazon jogosult vagy meghatalmazottja értesítése alapján már eljárt, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.

6. A vitatott tartalmat közzétevő felhasználó a tájékoztatás átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban a szolgáltatónál kifogással élhet az érintett információ eltávolításával szemben.

7. A kifogásnak tartalmaznia kell:

a) az eltávolított, illetőleg hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet, ahol az korábban hozzáférhető volt, továbbá az érintett igénybe vevőt azonosító, a szolgáltató azonosítására alkalmas adatokat;

b) részletesen és okszerűen indokolt nyilatkozatot arról, hogy az igénybe vevő által biztosított információ nem sérti a jogosult az értesítésében megjelölt jogát.

8. A kifogás átvételekor a szolgáltató haladéktalanul köteles az érintett információt újra hozzáférhetővé tenni, és erről a jogosultat a kifogás megküldésével értesíteni, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.

9. Ha az érintett felhasználó a jogsértést elismeri, vagy határidőben nem terjeszt elő kifogást vagy az nem tartalmazza az előírt adatokat, és nyilatkozatot, a szolgáltató az információhoz való hozzáférés nem biztosításának, illetve az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani.

10. Ha a jogosult az értesítés átvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereset vagy fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása útján érvényesíti vagy büntetőfeljelentést tesz, a szolgáltató a bíróság erre vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 (tizenkettő) órán belül az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítja, illetve az információt ismételten eltávolítja. A szolgáltató intézkedéséről a bírósági határozat másolatának megküldésével az érintett felhasználót az intézkedés megtételétől számított 1 (egy) munkanapon belül értesíti.

11. A jogosult köteles a jogsértéssel kapcsolatos igénye körében a bírósági és/vagy hatósági eljárásban hozott jogerős érdemi határozatokról – ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is – a szolgáltatót haladéktalanul a határozat egy másolati példányával értesíteni. Ez esetben az érdemi határozatban foglaltaknak a szolgáltató haladéktalanul eleget tesz.

12. A felhasználó jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a szolgáltatóval kapcsolatos kommunikációjuk vonatkozásában hatályos írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus értesítést is. Felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.

13. A panaszeljárás nyelve a magyar felhasználók részére magyar. Amennyiben a felhasználó a magyar nyelvet nem ismeri, úgy angolul és írásban köteles szolgáltatóval a panaszeljárás során kommunikálni.

VII. Adatvédelmi Szabályzat

Az adatgyűjtés ténye:

1. A felhasználó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával, illetőleg a szolgáltatás bármely módon történő igénybevételével kifejezetten hozzájárul adatainak az alább meghatározottak szerinti kezeléséhez.

2. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a jelen szerződéses viszonyon alapuló adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre:

3. A szolgáltató adatkezelése a szolgáltatást igénybevevő felhasználók teljes körére kiterjed.

Az adatgyűjtés célja:

4. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, számlázási és bankszámla, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

5. A szolgáltató fentieken túlmenően fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából kezelje azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

6. A szolgáltató a fent meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – is kezelheti az adatokat. Az adatok ezen körénél a felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is bármikor nyilatkozatával megtilthatja az adatkezelést. Az e körben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az adatkezelés időtartama:

7. A 4., illetve 5. pontban körülírt adatokat a szolgáltató töröli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

8. A 6. pontban körülírt célból kezelt adatokat a szolgáltató törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezett.

Az érintett felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése:

9. A szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. A szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

10. A felhasználó által kért tájékoztatás megtagadása esetén a szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására miért került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a szolgáltató tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

11. A szolgáltató sem belföldre, sem külföldre nem továbbít személyes adatokat a felhasználókról. A szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A felhasználónév, kódolt jelszó valamint a járművek adatai átadásra kerülnek a Carstyling.hu oldal részére, kizárólag abból a célból, hogy ugyanezzel a felhasználói profillal a Carstyling.hu is azonnal használható legyen.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

12. A szolgáltató illetve a Carstyling.hu üzemeltetője alkalmazásában álló személyek munkaköri kötelességük eljárása során ismerhetik meg a felhasználók adatait.

13. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a felhasználók személyhez fűződő jogait ne sértse. A szolgáltató a nyilvántartott adatokról tájékoztatást – az érintett személyen kívül – csak az arra jogszabály által feljogosított szervnek vagy személynek ad.

Adatvédelmi nyilvántartás, adatkezelés nyilvántartási száma, belső adatvédelmi felelős:

14. A szolgáltató nem köteles adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezni, így adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik. A szolgáltató nem alkalmaz belső adatvédelmi felelőst.

Egyebek:

15. Ha a nyilvántartásban szereplő valamely tény vagy adat nem felel meg a valóságnak, az érintett felhasználó a valótlan tény vagy adat helyesbítését indítványozhatja a szolgáltatónál.

16. A szolgáltató jogosult a felhasználó jogszabály által nem védett, illetve a felhasználó által megjelölt adatainak rendszeren belüli közzétételére; így ezen adatok köre a szolgáltatás felhasználói előtt nyilvánossá válhatnak.

17. A felhasználó – főszabály szerint – hozzájárul, hogy a szolgáltató cookie-t alkalmazzon.

18. A szolgáltató a cookie adatbázisát személyes adatokkal nem rendeli össze. Felhasználó hozzájárul, hogy a szolgáltató cookie adatbázisát más szolgáltató cookie adatbázisával összekapcsolja.

19. A felhasználó nincs elzárva attól a lehetőségtől, hogy böngészőjét akként állítsa be, hogy ne fogadjon cookie-t. Ilyen beállítás mellett a szolgáltató egyes szolgáltatásai esetlegesen nem, vagy nem megfelelően fognak a felhasználónál futni.